Advies12

Kindregeling

advies Inkoop en aanbesteding beschermd en begeleid wonen

reactie Inkoop en aanbesteding beschermd en begeleid wonen

verduurzaming eigen woning minima

reactie verduurzaming eigen woning minima

Huishoudelijk reglement

samenwerkingsafspraken met de gemeente

2022

reactie strategische onderwijsagenda

reactie uitvoeringskader inburgering

BW en MO

Basisvaardigheden

beschermd wonen

Onderwijs kansenbeleid

clientervaringsonderzoek Jeugd en Wmo

Reactie Wmo verordening en aanverwante stukken

Wmo verordening en aanverwante stukken

advies en reactie gezondheidsbeleid

Advies regiovisie en lokaal plan BW/MO

regiovisie huiselijk geweld

Visie jeugdhulp

reactie sociale activatie en herstel

wonen en zorg

Inkoop jeugdhulp reactie

reactie integrale handhaving

goede dagen en perspectief

advies klankbordgroep mantelzorg

Signalenbrief inzet ervaringsdeskundigheid

regioplan basisvaardigheden

Reactie omgevingsvisie 

Advies Basisvaardigheden

advies verordening Wmo

Conceptreactie basisvaardigheden

Dagbesteding Beschermd Wonen 

reareactie aandachtspuntenbrief leerlingenvervoer 1

Aandachtspuntenbrief leerlingenvervoer

2020 

reactie op advies hervormingsagenda sociaal domein

v 1.1 191230 def reactie op advies Participatieraad Hervormingsagenda

Advies vitaal en waardig oud worden

2018_09_28_Signalenbrief statushouders van ParticipatieraadBeslisnota Besteding extra gelden kinderparticipatie

Beslisnota inkoopkader aanbesteding hulpmiddelen

inkoopkader hulpmiddelen

Rekenkamerrapport ‘Van exclusief beleid naar exclusieve aandacht’ 2017_0

Informatienota Visie naleving en handhaving sociaal domein

170321 Advies inrichten maatschappelijk voorveld def 2017

2019

Advies Ontvangen op Verzonden naar college Reactie
Leerlingenvervoer ongevraagd advies 8 februari 2019 27 februari 2019
       
Samenspel sociaal domein 7 februari 2019 25 februari 2019  12 maart 2019
Versimpelteam 24 januari 2019 14 maart 2019  24 april 2019 
Armoede en minimaeffectregelingen 1 april 2019 2 mei 2019  
       
       

2018

Advies Ontvangen op Verzonden naar college Reactie
Woonvisie

 

 ongevraagd  april 2018  geen reactie 
Regionaal advies PGB beschermd wonen d.d. 13 sept 2018

 

     
Ongevraagd advies College BW Ouders gezien 220818

 

     
Ongev. advies Mantelzorg Monitor College B&W 31 okt 2018

 

     
Advies B&W Interventies Sociaal Domein d.d. 15 juni 2018 kopie      
  Preventie bij en ondersteuning zorgkosten      
       

2017

Advies Ontvangen op Verzonden naar college Reactie
Beschut werken    15 juni 2017   
Versimpelen

Advies Actieplan Versimpelen Coll B&W 20 apr 2017

  20 april 2017

 

4 mei 2017
Besteding extra gelden kinderparticipatie      
Woonvisie      
Klachtenregeling Jeugdzorg      
 Regie opvang instroom asielzoekers  ongevraagd   

26 juli 2017

 
 rapport rekenkamer commissie 

 Inkoopkader Hulpmiddelen WMO

Aanvullende ondersteuningsmaatregelen mantelzorg

inhoudelijke koers doorontwikkeling dagbesteding

Brief Welzorg Instellen van een Crisisteam

Beleidsplan Schulddienstverlening

  16 november 2017

1 december 2017

1 mei 2017

30 juni 2017

10  april 2017

18 juli 2017

27 juni 2017

02-05-2017

Advies experiment participatiewet 2 jun 2017     Reactie College advies Experimant bijstand juli 2017

Advies organiseren van het maatschappelijk voorveld ten beheove van maatschappelijke participatie Advies lokaal gez.beleid B&W 8 mei 17

Advies lokaal gez.beleid B&W 8 mei 17

Advies College B&W mantelzorg 01mei2017

Advies Visie handhaving sociaal domein B&W

ZWMO1712-083 brief Participatieraad Jeugdhulp verord. kopie

ReaZWMO1712-083 brief Participatieraad Jeugdhulp verord. kopiectie op adv best extra middelen ind part. kopie

Reactie Colllege op brief Welzorg PRZ d.d. 27 juni 2017 kopie

reactie advies Participatieraad Interventies soc domein kopie

Ongevraagd advies klachtenregeling Jeugdzorg 9 nov 2017 kopie

Advies BW extra middelen participatie kinderen 20 okt 2017 kopie

Advies aan College Woonvisie en Woningmarktanalyse 25 juni 2018 kopie

Ongevraagd advies College De Bres 23 apr Brief College B&W Declaratiefonds mei2017 kopie      kopie 2

Advies B&W maatsch participatie 2 okt 2017 kopie

 Advies College Verordening Jeugdhulp gemeente Zwolle 2018

Advies Rappport RKC B&W 16 nov 2017 kopie

ZWMO1811-001 Brief P’raad (inloophuis De Bres)

Reactie college op advies participatieraad rapoort rekenkamercommissie

Reactie college op advies Participatieraad Welzorg 19 dec

Reactie+college+op+advies+Praad+raadsvoorstel+zorgkosten

Brief Reactie op advies adviesraden pgb als volwaardig alternatief voor beschermd wonen in natura

Beantwoording advies participatieraad_actieplan_versimpelen -1

2019-03-20 beslisnota raad (002) 190110 Rapport MER Zwolle definitief (003)

Informatienota Versimpelteam versie 20190123 -PR

111218 PvA collectivisering DEF – Praad

Informatienota Plan van aanpak HervormingsAgenda Plan van aanpak Herv.agenda met tijdlijn

adviesaanvraag pgb volwaardig alternatief voor beschermd wonen in natura (003)

Beslisnota Interventies sociaal domein

Beslisnota Preventie van en ondersteuning bij zorgkosten vanaf 2019

brief participatieraad vraag om advies PGB Beschermd wonen regionaal

Interventieplan Sociaal domein

170214 opbrengst inventarisatiesessie versimpelteam 170309

actieplan versimpelen vEXT

Aanpak experiment sociale bijstand versie 3

Concept bijlage beleidsregel HH 2017 v4

concept leveringsplan aanbieder HH

informatienota aan de raad 23 juni 2017

Informatienota voor de raad plan beschut werken nieuw 2017 en 2018 8 mei 2017

Kennisdocument+beschut+werk+-+versie+mrt+2017+tijdelijk+aangepast+2 Plan beschut werken nieuw 2017 en 2018 23 juni 2017

17 02 presentatie participatieraden

17 02 Verslag participatieraden 2 februari 2017

rapport-mantelzorgmonitor-2018-def

Beslisnota aanvullende ondersteuningsmaatregelen mantelzorg

Beslisnota College Goede dagen en Perspectief 19 juli 2017

Beslisnota Experiment Participatiewet

Beslisnota Uitwerking motie declaratiefonds voor volwassenen Mantelzorgmonitor 2016

Zwolle-gezondheidsbeleid

Inkoopstrategie specialistische jeugdhulp regio ijsselland – eerste concept tbv klankbordgroep (4)

Advies B&W maatsch participatie 2 okt 2017 kopie

Advies beschut werken versie 2.0 9jun17 kopie

Advies PRZ organiseren van het maatschappelijk voorveld

Advies SDV College 10 april 2017 kopie

beantwoording advies praad statushouders def Beleidsplanschulddienstverlening2017-2021 met gemarkeerde onderdelen

brief aan Participatieraad reactie advies beschut werken nieuw 27 juni 2017 kopie

Rapport RKC ‘Van exclusief beleid naar exclusieve aandacht’ reacties (2)

reactie College op advies declaratiefonds volwassenen kopie

Reactie P-raad beleidsplan SDV 02-05-2017 kopie

Samenvatting monitoring advies rondom Maatschappelijke Participatie

Signalenbrief statushouders College 28 sept 2018

Statushouders aan het werk dec 2018 programmaplan (1)

statushouders dec 2018 Plan van aanpak (1)

Uitwerking monitoring nota maatschappelijke participatie.

2019

seniorennota Vitaal Waardig Ouder Worden (002)

ZWMO1907-004 Brief Participatieraad Zwolle inzake Ouders gezien

Advies kind en echtscheiding

reactie advies Armoede en minimaeffectregelingen

Reactie op advies Wmo verordening