Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Wie zijn wij

De Participatieraad Zwolle adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over het beleid van het sociaal domein. Het gemeentebestuur bestaat uit het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad van Zwolle

De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan en staat los van de gemeente. De raad bestaat uit vijftien betrokken Zwolse burgers en een voorzitter. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de raad. Het college benoemt de leden en voorzitter, na een openbare sollicitatie- en selectieprocedure. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van verlenging met een (aansluitende) periode van nog eens vier jaar.

Wat doet de Participatieraad.

De Participatieraad Zwolle adviseert de gemeente over thema’s die voor jou als burger van Zwolle belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld: zorg, jeugdhulp, werk, welzijn, wonen, participatie leefbaarheid en inkomen.

Om haar werk te kunnen doen is de inzet en betrokkenheid van de Zwolse burger belangrijk. De Participatieraad bestaat uit ongeveer 15 personen uit alle lagen van de bevolking. Zij zijn de voelhorens van de Participatieraad en geven signalen door in de verschillende werk- dan wel klankbordgroepen, die hiervoor in het leven zijn geroepen

Zo kennen wij op dit moment de volgende klankbord-dan wel werkgroepen:

  • Cluster: Geestelijke Gezondheid Zorg.
  • Klankbordgroep: Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
  • Klankbordgroep: mantelzorg en naastbetrokkenen
  • Werkgroep: Jeugdwerk en onderwijs..
  • Werkgroep: Participatie, Werk en Inkomen.
  • Werkgroep: Zorg, Wonen, Welzijn en Leefbaarheid.

Rol

De Participatieraad Zwolle adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid van het sociaal domein. 

Functie

De Participatieraad wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de uitvoering van het sociale beleid van de gemeente Zwolle. Het doel is een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, kansen krijgt en mee kan doen.

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat het beleid aandacht heeft voor “alle” inwoners. Als Participatieraad bekijken wij het beleid door de ogen van de inwoner. Het kan zijn dat beleid niet duidelijk is, of dat er onvoldoende aandacht is voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Daarover geven we de gemeente dan advies. 

De onderwerpen waar de Participatieraad zich zoal mee bezig houdt zijn: zorg, welzijn, werk, inkomen, jeugd, schulden, armoede, participatie in en diversiteit van de Zwolse samenleving, wonen en jeugd. Onderwerpen waar bijna elke Zwollenaar wel eens mee te maken heeft of krijgt. Meer informatie over de aandachtsgebieden van de Participatieraad vindt u hier.

De rol en functie van de Participatieraad zijn officieel vastgelegd in een gemeentelijke verordening:  Verordening Participatieraad gemeente Zwolle

Werkwijze

De Participatieraad vergadert één keer per maand in zijn geheel. Deze plenaire vergaderingen vinden plaats op verschillende locaties binnen het sociaal domein, op de derde woensdag van de maand. In januari, april, mei en december is de vergadering op de”afwijkende woensdag” van de maand (in verband met feestdagen). In juli en augustus zijn er geen vergaderingen. 

Deze vergaderingen zijn openbaar, u kunt altijd plaats nemen op de publieke tribune. Waarvoor u zich aan te melden (zie contactgegevens)

De Participatieraad werkt verder met drie vaste werkgroepen,  en 2 klankbordgroep.Het doel hiervan is om met meer diepgang en vanuit deskundige teams over de verschillende onderwerpen binnen het sociale domein te signaleren en adviseren. 

De meeste leden nemen aan een of twee werkgroepen deel. De werkgroepen komen eens in de zes weken bij elkaar. Zij nodigen regelmatig ambtenaren of externen uit, die een toelichting geven op een bepaald onderwerp en waarmee zij in gesprek gaan. De werkgroepen brengen de informatie weer in tijdens de maandelijkse plenaire vergadering.

Als het college ons advies vraagt over bepaald beleid, zoeken wij contact met vertegenwoordigers en belangenbehartigers van de inwoners over wie dat beleid gaat. We leggen ook werkbezoeken af. Bij sommige belangrijke beleidsontwikkelingen of -wijzigingen organiseren wij bijeenkomsten, waar wij de mening van bij dit beleid betrokken inwoners vragen.

We nodigen u ook uit om direct contact met ons te zoeken. Dat kan via deze websitee-mail of telefoon (zie de contactpagina).