Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Onze gesprekspartners en informatiebronnen

We betrekken inwoners, cliëntenraden, Jongerenraad, sportverenigingen en hulporganisaties. Met hen kijken we wat keuzes van de gemeente betekenen voor jouw dagelijks leven.

Advies

Door de Participatieraad wordt gevraagd en ook wel ongevraagd advies ingewonnen om een heldere afweging te maken of regels goed nageleefd worden.

Overleg

Regelmatig is er overleg met de ambtenaren of de wethouder om gerezen problemen zo goed mogelijk op te lossen. Hiertoe worden deze mensen  en ook de wethouder uitgenodigd om tijdens een algemene vergadering aanwezig te zijn.

Ons archief van adviezen en reacties

2022

2021

Advies Reactie
Integrale handhaving sociaal domein 28 april 2021
Inkoop Jeugdhulp 7 september 2021
Wmo vervoer 3 maart 2021
Integrale thuisondersteuning 9 maart 2021
Zwolle dementievriendelijke stad 26 mei 2021
Toekomstbestendige zorgkostenregeling 26 mei 2021
Wonen en zorg 21 juli 2021
Huiselijk geweld 6 oktober 2021
Sociale activatie en herstel 10 sept 2021
Visie Jeugdhulp IJsselland 7 september 2021
Gezondheidsbeleid 14 oktober 2021
Onderwijskansenbeleid 17 november 2021
Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang (lokaal / regionaal) 29 november 2021
Wmo verordeningen en aanverwante stukken 16 november 2021
cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo 5 november 2021
Inburgering 13 december 2021
Strategische onderwijsagenda 27 januari 2022
Advies Reactie
Goede dagen en perspectief 21 oktober 2020
Stem van mantelzorgers Resultaat: Klankbordgroep Mantelzorg
Omgevingsvisie Er volgt geen officiële reactie. Wel een overleg.
Schulddienstverlening 2 september 2020
Dagbesteding Beschermd Wonen Reactie volgt (verzonden op 15 juni 2020)
Basisvaardigheden 1 september 2020
Advies Wmo verordening 17 maart 2020
Signalenbrief inzet ervaringsdeskundigen Oktober 2020
Aandachtspuntenbrief Leerlingenvervoer 12 maart 2020
Vitaal en waardig ouder worden 29 januari 2020
Hervormingsagenda sociaal domein 7 januari 2020
Wet verplichte Ggz     oktober 2019
Advies kind en echtscheiding 6 oktober 2019
Armoede en minimaeffectregelingen 13 september 2019
Versimpelteam 24 april 2019 
Samenspel sociaal domein 12 maart 2019
Leerlingenvervoer 27 februari 2019
Signalenbrief statushouders 28 september 2019
Ouders gezien 12 juli 2019
Regionaal advies PGB beschermd wonen 20 december 2018
Dreigende sluiting Inloophuis De Bres   2 november 2018
Preventie bij en ondersteuning zorgkosten 5 juli 2018
Interventies sociaal domein 26 juni 2018
Woonvisie
Monitor mantelzorg
Advies Visie handhaving sociaal domein B&W  
Aanvullende ondersteuningsmaatregelen mantelzorg  
Lokaal gezondheidsbeleid  
Regie opvang instroom asielzoekers
Klachtenregeling Jeugdzorg
Besteding extra gelden kinderparticipatie 25 januari 2018
Organiseren van het maatschappelijk voorveld maatschappelijke participatie Samenvatting monitoring Uitwerking monitoring
Declaratiefonds participatie voor volwassenen 12 september 2017
inhoudelijke koers doorontwikkeling dagbesteding 18 juli 2017  
Brief Welzorg Instellen van een Crisisteam   5 juli 2017
Experiment participatiewet       5 juli 2017
Beschut werken 27 juni 2017
Versimpelen 4 mei 2017
Schulddienstverlening   2 mei 2017