Adviezen en reacties

 

2022

2021

AdviesReactie
Integrale handhaving sociaal domein28 april 2021
Inkoop Jeugdhulp 7 september 2021
Wmo vervoer3 maart 2021
Integrale thuisondersteuning9 maart 2021
Zwolle dementievriendelijke stad26 mei 2021
Toekomstbestendige zorgkostenregeling26 mei 2021
Wonen en zorg21 juli 2021
Huiselijk geweld 6 oktober 2021
Sociale activatie en herstel10 sept 2021
Visie Jeugdhulp IJsselland7 september 2021
Gezondheidsbeleid14 oktober 2021
Onderwijskansenbeleid17 november 2021
Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang (lokaal / regionaal)29 november 2021
Wmo verordeningen en aanverwante stukken16 november 2021
cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo5 november 2021
Inburgering13 december 2021
Strategische onderwijsagenda27 januari 2022

AdviesReactie
Goede dagen en perspectief 21 oktober 2020
Stem van mantelzorgersResultaat: Klankbordgroep Mantelzorg
Omgevingsvisie Er volgt geen officiële reactie. Wel een overleg.
Schulddienstverlening2 september 2020
Dagbesteding Beschermd WonenReactie volgt (verzonden op 15 juni 2020)
Basisvaardigheden1 september 2020
Advies Wmo verordening17 maart 2020
Signalenbrief inzet ervaringsdeskundigenOktober 2020
Aandachtspuntenbrief Leerlingenvervoer12 maart 2020
Vitaal en waardig ouder worden 29 januari 2020
Hervormingsagenda sociaal domein 7 januari 2020
Wet verplichte Ggz     oktober 2019
Advies kind en echtscheiding 6 oktober 2019
Armoede en minimaeffectregelingen 13 september 2019
Versimpelteam 24 april 2019 
Samenspel sociaal domein 12 maart 2019
Leerlingenvervoer 27 februari 2019
Signalenbrief statushouders 28 september 2019
Ouders gezien 12 juli 2019
Regionaal advies PGB beschermd wonen 20 december 2018
Dreigende sluiting Inloophuis De Bres   2 november 2018
Preventie bij en ondersteuning zorgkosten 5 juli 2018
Interventies sociaal domein 26 juni 2018
Woonvisie
Monitor mantelzorg
Advies Visie handhaving sociaal domein B&W  
Aanvullende ondersteuningsmaatregelen mantelzorg  
Lokaal gezondheidsbeleid  
Regie opvang instroom asielzoekers
Klachtenregeling Jeugdzorg
Besteding extra gelden kinderparticipatie 25 januari 2018
Organiseren van het maatschappelijk voorveld maatschappelijke participatie Samenvatting monitoring Uitwerking monitoring
Declaratiefonds participatie voor volwassenen 12 september 2017
inhoudelijke koers doorontwikkeling dagbesteding 18 juli 2017  
Brief Welzorg Instellen van een Crisisteam   5 juli 2017
Experiment participatiewet       5 juli 2017
Beschut werken 27 juni 2017
Versimpelen 4 mei 2017
Schulddienstverlening   2 mei 2017