Doorontwikkeling dagbesteding

Binnen de dagbesteding zet de gemeente een beweging in gang waardoor de inwoners van Zwolle beter bediend kunnen worden. Het resultaat voor de inwoners staat daarbij centraal, niet het aanbod of de geleverde inspanning van de aanbieder. In ons advies gaven we aan deze ontwikkeling te steunen. Wel vragen we de gemeente meer de samenhang… Lees verder Doorontwikkeling dagbesteding

Dienstverlening welzorg

In een brief aan het College sprak de Participatieraad haar bezorgdheid uit over de dienstverlening Welzorg. We reikten het College suggesties aan hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. Het advies van de Participatieraad >> Reactie van het College >>

Beleidsplan schulddienstverlening

De Participatieraad Zwolle stuurde op 6 april een advies aan het College van burgemeester en wethouders, over het Beleidsplan schulddienstverlening 2017-2021. In dit plan geeft de gemeente aan hoe zij inwoners met geldproblemen wil ondersteunen. Ook beschrijft ze wat zij gaat doen om deze problemen te voorkomen. De Participatieraad zeer tevreden dat de gemeente bij het… Lees verder Beleidsplan schulddienstverlening

Experiment bijstand

De gemeente Zwolle start een experiment om meer inwoners met een bijstandsuitkering de kans te bieden om mee te doen in de samenleving. In een onderzoek kijkt de gemeente wat het resultaat is van minder regels bij de uitvoering van de Participatiewet. Hierbij gaat de gemeente meer uit van vertrouwen dan van controle. In ons… Lees verder Experiment bijstand

Voorstel maatschappelijke participatie

Community and social design, vector illustration eps 10

Zwolle heeft als uitgangspunt dat iedereen mee kan doen naar vermogen. Zij vroeg de Participatieraad advies uit te brengen over een voorstel voor maatschappelijke participatie. Het gaat hierbij om het betrekken van inwoners die langdurig een bijstandsuitkering ontvangen, die soms fysieke of psychische belemmeringen hebben, laaggeletterd zijn en soms armoede kennen. Klik hier om ons… Lees verder Voorstel maatschappelijke participatie

Training huishoudelijke hulpen

De afgelopen periode heeft de Participatieraad een onderzoek uitgevoerd naar huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Uit ons onderzoek komt naar voren dat door het voeren van een goed gesprek met cliënten huishoudelijke ondersteuning er grote winst te behalen valt in de kwaliteit van leven van mensen die huishoudelijke ondersteuning hebben. We hebben… Lees verder Training huishoudelijke hulpen

Ontwikkelagenda passend onderwijs & jeugdhulp

Vorige week stuurden we een advies naar het College over de Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Jeugdhulp. In het advies schrijven we het positief te vinden dat de gemeente, het onderwijs en jeugdhulp samen aan tafel zitten en dat de gemeente nadenkt over de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp. Het ambitieniveau van de Ontwikkelagenda is hoog… Lees verder Ontwikkelagenda passend onderwijs & jeugdhulp

Informatienota asielzoekers en statushouders

In 2014 is de instroom van vluchtelingen naar Europa fors toegenomen. Nederland, en dus ook Zwolle, staan voor de opgave een deel van deze vluchtelingen op te nemen. In de Informatienota asielzoekers en statushouders in Zwolle geeft de gemeente Zwolle aan hoe zij deze opvang wil organiseren. De Participatieraad bracht over deze nota een ongevraagd… Lees verder Informatienota asielzoekers en statushouders

Transformatie sociaal domein

De gemeente Zwolle werkt aan de transformatie van het sociaal domein. Met andere woorden: zorgdragen voor de juiste ondersteuning van inwoners van Zwolle die dat nodig hebben, terwijl er minder budget beschikbaar is. En zorgdragen dat iedereen in Zwolle naar vermogen mee kan doen. De plannen hiervoor staan in de nota Transformatie in het sociaal… Lees verder Transformatie sociaal domein

Beleidsplan Jeugdhulp

Ons eerste advies ging in september 2014 over het Beleidsplan Jeugdhulp. Het College van Burgemeester en Wethouders nam het grootste deel van onze aanbevelingen over. In onderstaande documenten vind je ons advies en de reactie van het College. Advies >> Reactie College >>