Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Onze gesprekspartners en informatiebronnen

We betrekken inwoners, diverse raden zoals Toegankelijk Zwolle, Cluster Ggz, Seniorenraad, Jongerenraad en cliëntenraden maar bijvoorbeeld ook sportverenigingen. Met hen kijken we wat keuzes van de gemeente betekenen voor jouw dagelijks leven.

Advies

Door de Participatieraad wordt gevraagd en ook wel ongevraagd advies ingewonnen om een heldere afweging te maken of regels goed nageleefd worden.

Overleg

Regelmatig is er overleg met de ambtenaren of de wethouder om problemen zo goed mogelijk op te lossen. Daarvoor worden deze mensen  en ook de wethouder uitgenodigd om tijdens een algemene vergadering aanwezig te zijn.

Ons archief van adviezen en reacties

2023

2022

2021

2020 en ouder

Advies Reactie
Goede dagen en perspectief 21 oktober 2020
Stem van mantelzorgers Resultaat: Klankbordgroep Mantelzorg
Omgevingsvisie Er volgt geen officiële reactie. Wel een overleg.
Schulddienstverlening 2 september 2020
Dagbesteding Beschermd Wonen Reactie volgt (verzonden op 15 juni 2020)
Basisvaardigheden 1 september 2020
Advies Wmo verordening 17 maart 2020
Signalenbrief inzet ervaringsdeskundigen Oktober 2020
Aandachtspuntenbrief Leerlingenvervoer 12 maart 2020
Vitaal en waardig ouder worden 29 januari 2020
Hervormingsagenda sociaal domein 7 januari 2020
Wet verplichte Ggz     oktober 2019
Advies kind en echtscheiding 6 oktober 2019
Armoede en minimaeffectregelingen 13 september 2019
Versimpelteam 24 april 2019 
Samenspel sociaal domein 12 maart 2019
Leerlingenvervoer 27 februari 2019
Signalenbrief statushouders 28 september 2019
Ouders gezien 12 juli 2019
Regionaal advies PGB beschermd wonen 20 december 2018
Dreigende sluiting Inloophuis De Bres   2 november 2018
Preventie bij en ondersteuning zorgkosten 5 juli 2018
Interventies sociaal domein 26 juni 2018
Woonvisie
Monitor mantelzorg
Advies Visie handhaving sociaal domein B&W  
Aanvullende ondersteuningsmaatregelen mantelzorg  
Lokaal gezondheidsbeleid  
Regie opvang instroom asielzoekers
Klachtenregeling Jeugdzorg
Besteding extra gelden kinderparticipatie 25 januari 2018
Organiseren van het maatschappelijk voorveld maatschappelijke participatie Samenvatting monitoring Uitwerking monitoring
Declaratiefonds participatie voor volwassenen 12 september 2017
inhoudelijke koers doorontwikkeling dagbesteding 18 juli 2017  
Brief Welzorg Instellen van een Crisisteam   5 juli 2017
Experiment participatiewet       5 juli 2017
Beschut werken 27 juni 2017
Versimpelen 4 mei 2017
Schulddienstverlening   2 mei 2017